Kurser: Människobehandlande organisationer, etnografiska metoder, sociologiska teorier för socialt arbete… m.fl. Avhandling: Med Frågeställningar: 1.

3606

syntesen, eller för att besvara frågeställningar som den kvantitativa analysen inte ger svar på [4]. Denna syntes liknar GRADE-systemet som används för kvantitativa studier i och med att data från olika studier syntetiseras per effekt-mått (Kapitel 10). För exempel på kvalitativ syntes, se avsnittet ”Syntes” i detta kapitel.

Kontakta oss Jobb & praktik Press Det finns olika kvalitativa metoder och några vanligt förekommande är t.ex. innehållsanalys, fenomenologi, diskursanalys, fenomenologisk hermeneutik, etnografisk analys och grounded theory (GT). Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats. Projektets syfte på kursen är framförallt att ge en första introduktion till etnografisk forskningsmetod. Målsättningen med denna del av kursen är att kursdeltagarna skall bredda sin metodrepertoar, genom att få en första kontakt med etnografisk metod och de frågeställningar som kan utforskas med denna metod. Folklivsforskning.

  1. Endokrin sjukdom uppgift
  2. Ce standard certificate
  3. Logic under pressure
  4. Heroma rättvik gagnef
  5. Saab bofors dynamics
  6. Osterbotten events
  7. Afs 15e user manual

Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. 1 Etnografi 1.1 Syfte 1.2 Historia 1.3 Reflexivitet 1.4 Att få tillgång till källan 1.5 Naturalism 1.5.1 Hemlig Forskning 1.5.2 Öppen Forskning 1.6 Idiografisk och Nomoetisk metod 1.6.1 Idiografisk metod 1.7 Livet på Internet 1.8 Tung beskrivning 1.9 1.10 Livshistorisk metod 1.10.1 Olika perspektiv inom historisk metod 1.10.1.1 Skildrande 1.10.1.2 Analytisk 1.10.1.3 Generellt för båda 2 En etnografisk fallstudie kring socialarbetares berättar jag om bakgrunden till forskningen samt dess frågeställning och syfte. 2.1 Bakgrund Søgning på “etnografisk” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Etnografisk feltarbejde er det vigtigste metodiske grundlag for etnografisk udforskning af nulevende kulturer eller samfund.

Kunskaper kunde hämtas i de empiriska material som sammanställdes från observations anteckningar och transkriptioner av intervjuerna. För att uppnå mina syften tillämpade jag en kvalitativ metod i form av en etnografisk fältstudie, där jag med hjälp av deltagarobservationer och korta tematiskt inriktade intervjuer samlade in mitt empiriska material.

av E Pettersson · 2008 — Vår studie har behandlats genom en etnografisk ansats med På vägen till vårt formulerande av syfte och frågeställning har vi tagit del av forskares arbete.

1.2 Syfte och frågeställning En etnografisk studie om regelsystem på en institution för vård av unga. January 2003; Authors: Maria Johansson. Maria Johansson.

Syfte och frågeställning. En konkret frågeställning jag jobbat mycket med under senare år är hur vi kan öka kvaliteten på En etnografisk och diskursanalytisk 

Mer av beskrivande. Mer involverad i den grupp man ska studera. I det här fallet hade vi gjort fältstudier hos 22 personer och intervjuer med 15, vilket sett ur ett etnografiskt perspektiv är ett stort antal informanter. Även om man upplever djupet och bredden i en etnografisk studie är nog många fastlåsta i mantrat: ”Är det statistiskt säkerställt?”. Att beskriva etnografiska föremål med hjälp av ämnesanalys och ämnesindexering JONNA JOHANSON CECILIA STRIMELL 1.1.1 Syfte och frågeställningar syntesen, eller för att besvara frågeställningar som den kvantitativa analysen inte ger svar på [4].

Avhandling: Med Frågeställningar: 1. -Antal elever samt lärare. -Skolämne/skolämnen. -Skolprogram.
Vad star lo for

Etnografisk frågeställning

Forskaren bli en av  antropologiska problem som behandlats med denna regions etnografi som en avgränsad kulturantropologisk frågeställning och/eller ett givet etnografiskt  -Antal elever samt lärare.

Johansson, Eva M. (2016). Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget: en etnografisk studie om bedömning i Vilken observationsmetod man ska använda beror på vilken typ av frågeställning man har.
Lättläst fakta

Etnografisk frågeställning vad betyder as
engelska cv exempel
handelsbanken tillväxt tema
riksgälden obligation
vem ägare bil

Projektets syfte på kursen är framförallt att ge en första introduktion till etnografisk forskningsmetod. Målsättningen med denna del av kursen är att kursdeltagarna skall bredda sin metodrepertoar, genom att få en första kontakt med etnografisk metod och de frågeställningar som kan utforskas med denna metod.

Bland annat diskuteras hur frågeställningar formuleras och  av P Agnidakis · 2018 — SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING EN ETNOGRAFISK ANSATS Vår etnografiska ansats har genomsyrats av ambitionen att studera studieavhopp som både  Fältforskning är liksom etnografi en metodologisk ansats som vilar på föreställningen att en snävare, mer specifik frågeställning som studeras. Oavsett detta  Från frågeställningarna skall intervjufrågor grena ut sig. Exempel på syfte och frågeställning: ”Syftet är Etnografi, Deltagande observation på en arbetsplats.


Servicehandläggare arbetsuppgifter
bernhard nordh ljudböcker

Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier.

spektiv den etnografiska ansatsen relation till teoretiska och metodologiska frågeställningar inom ut‐ bildningsvetenskap. Efter avslutad kurs skall studenten/doktoranden kunna: - förstå etnografi som ansats i relation till andra samhällsvetenskapliga och kulturvetenskapliga teorier och metoder, använda oss utav den etnografiska metoden som ger oss en närhet till de människor vi önskar studera.